Utskrift från gjuterihandboken.se

3.9.4 Värmebehandling av aluminiumgjutgods

Den vanligaste värmebehandlingen är en så kallad utskiljningshärdning (T6). Normalt tillämpas denna behandling endast vid sand- och kokillgjutgods. Härdningsprocessen baseras på det förhållandet att vissa legeringselement som tillsätts aluminiumsmältor har större löslighet i fast form vid hög temperatur än vid låg. Vid de mest använda aluminiumgjutlegeringarna tillsätts magnesium som verksamt medel för utskiljningshärdningen. Magnesium förenar sig med kisel till Mg2Si.

Utskiljningshärdning görs i tre steg:

  1. Upplösning

  2. Släckning

  3. Utskiljning (varmåldring)

Upplösningen syftar till att lösa upp en maximal mängd av utskiljningshärdande ämnen, normalt magnesium, samt att fördela den upplösta mängden så homogent som möjligt i grundmassan. Temperaturen hålls så högt som möjligt, det vill säga strax under den eutektiska temperaturen (520-560 °C). För att pressgjutgods ska kunna upplösnings- behandlas krävs i normalfallet låg porhalt.

Vid släckningen snabbkyls materialet från upplösningstemperaturen. Legeringsämnena tvingas kvar i fast lösning genom att en tvångslösning erhålls av det utskiljningshärdande ämnet, exempelvis magnesium. Vanligen släcker man genom att sänka ner materialet i vatten, vars temperatur bör vara max 50°C. Överföringen från ugn till vattenbad måste ske snabbt, inom ca 30 sekunder, om utskiljningar skall undvikas före själva utskiljningsbehandlingen. I det släckta tillståndet kan riktning eller formning av materialet utföras. Detta måste dock ske omedelbart eftersom utskiljningshärdningen för många legeringar sätter igång snabbt, redan vid rumstemperatur.

 I vissa aluminiumlegeringar sker utskiljningen så snabbt vid rumstemperatur att ingen ytterligare värmebehandling är nödvändig. Dessa legeringar benämns kallåldrande. Utskiljningsbehandling vid förhöjd temperatur, varmåldring, sker i regel vid relativt låga temperaturer (150 - 200°C) och under lång tid (5 - 48 timmar) eftersom detta ger optimala egenskaper.