Fullformsgjutning - film 1

https://www.youtube.com/watch?v=9bYVQ8ypHss
Error with embedding the source
oohembed source: http://oohembed.com/oohembed/?maxheight=400&url=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3d9bYVQ8ypHss