Om handboken

Den 1 januari 2015 publicerades den gjuteritekniska handboken på internet. Det ger möjlighet till att alltid ha aktuell information om den tekniska utvecklingen inom branschen samtidigt som materialet blir lättillgänglig för användarna.

Den globala användningen av gjutna komponenter ökar stadigt och statistik från World Foundry Organization (WFO) indikerar att det sedan några år tillbaka produceras mer än 100 miljoner ton gjutgods per år. Räknat i antal komponenter är ökningen sannolikt ännu högre då i princip alla gjutna komponenter idag har krav på sig att vara både kostnads- och vikteffektiva, vilket uppnås bland annat med stöd av högpresterande material och avancerad simulerings- och gjutteknik.

Parallellt med utvecklingen mot allt smartare komponenter ställs också allt högre krav på resurs­effektiv och därmed klimatsmart tillverkning. Det innebär att gjutprocesserna måste vara robusta och optimeras för hög produktivitet och minimala förluster. Stora resurser satsas därför också på återanvändning och återvinning i alla led.

Sammantaget innebär detta att behovet av ny kunskap kring gjutna material och komponenter samt gjutning som tillverkningsmetod ständigt ökar. Detta avspeglas i en ökad efterfrågan på relevant utbildningsmaterial och utbildningar för bland annat studerande, yrkesverksamma i branschen, produktutvecklare och konstruktörer. Även formerna för utbildning måste moderniseras med stöd av ny teknik, och vi ser en ökad efterfrågan på såväl validering som distansutbildning. Det är mot denna bakgrund som branschen initierat en uppdatering och omarbetning av Gjuteriteknisk handbok.

Gjuteriteknisk handbok har långa anor och den första utgåvan, framtagen av Bertil Thyberg och utgiven av Karlebo, kom redan 1961. Den andra utgåvan kom 1964, och den tredje 1989, då framtagen av Ingemar Svensson. Även denna version genomgick en uppdatering 2004, och gavs ut under namnet ”Karlebo Gjuteriteknisk Handbok” med Ingemar och Ingrid Svensson som författare.

Föreliggande version av handboken, den femte i ordningen, innebär en stor förändring från tidigare utgåvor. För första gången kommer handbokens innehåll att publiceras på internet i stället för i en tryckt bok. Denna förändring ger oss möjligheten att hela tiden uppdatera materialet vilket är viktigt med tanke på den snabba tekniska utvecklingen inom gjuteribranschen. Det digitala formatet innebär också att användarna får tillgång till en rad funktioner. Bland annat går det att titta på filmer och animeringar, göra anteckningar, tipsa kolleger om intressant innehåll och spara sidor som favoriter.  En annan viktig fördel är den ökade tillgängligheten till materialet. Då handboken ligger på webben finns den alltid nära användaren via exempelvis en dator, surfplatta eller smart telefon.

En annan stor förändring är att handboken nu görs tillgänglig helt utan kostnad. Detta för att i så hög grad som möjligt vara en källa till kunskap för alla som i sina studier eller i sitt arbete behöver lära sig mer om gjuteriteknik. Vi hoppas därmed också att handboken skall bidra till en ökad insikt och kunskap om alla de möjligheter och fördelar som följer med gjutna material och gjutning som tillverkningsmetod.

Bakom handboken ligger en stor insats från den samlade gjuteribranschen. Vi tackar därför alla sponsorer, finansiärer och författare som via sitt stöd och sitt arbete gjort den möjlig.

Jönköping den 1 januari 2015

Styrgruppen för Gjuteriteknisk handbok