I princip finns det två typer av gasporer som förekommer i pressgjutna komponenter.

De gasporer som kan finnas i pressgjutna komponenter delas upp av följande faktorer:

  • Gasporer, som bildas under stelnandet genom utskiljning av väte (vätgasporositeter). Dessa porer kan endast undvikas genom lämplig smältabehandling.
  • Gasporer, som uppstår beroende på att den i formhåligheten under formfyllningen närvarande luften inte kan komma ut utan innesluts i gjutgodset  Bildandet av sådana luftinneslutningar kan minimeras genom en optimering av ingjutssystemet och/eller genom en lämplig verktygsavluftning.

För att förbättra verktygsavluftningen föreligger följande möjligheter:

1. Optimering av verktygskonstruktionen genom följande enkla men effektiva åtgärder:

  • Bortförande av luft genom enskilda delnings- eller passningsytor mellan de olika verktygsdelarna. Härvid kan det vara nödvändigt med tunna platta avluftningskanaler i delningsplanen. Utförande: 0,1 mm djupa. Tvärsnittet bör vara cirka 50 procent av inloppstvärsnittet.
  • Fasta forminsatser och formkärnor. Dessa skall tillverkas med ett passningsspel på 0,03 mm. Bakom passningsytorna placeras en kammare i vilken luften kan samlas. En andra kammare placeras vid kärnans botten och förbinds med den första kammaren så att kärnans inpressningsläge förblir garanterat.
  • Utstötarna: Dessa utförs med ett passningsspel på inte mer än 0,03 mm.
  • Rörliga kärnor: Dessa utförs med ett passningsspel på cirka 0,05 – 0,1 mm.

2. Användning av så kallade övergjut (kallas även luftsäckar). Dessa medverkar till önskad formfyllning genom att den genom virvelbildning och skumbildning förorenade smältan, som innehåller luft, gjutgaser eller smörjmedel fångas upp och förs bort från formhåligheten. Dessa övergjut placeras på utstötarsidan och utförs som små urfräsningar i verktyget vid formhålighetens kant. Framför allt är det metallströmmen i början på ett skott som är benägen till luftvirvlar, skumning och upptagning av smörjmedel. Med hänsyn härtill placeras övergjut framför allt där smältaströmmen träffar formhålighetsväggen och därigenom kan föras bort så snabbt som möjligt. Från övergjuten anbringas avluftningskanaler till verktygets ytterkant. Vitigt: Fyllandet av övergjuten skall vara avslutad strax innan formfyllningen är avslutad. Detta kräver eventuellt en senare förstoring av övergjuten. Övergjuten kan dessutom medverka till att hålla smältan i rörelse i formhåligheten vid mycket tunnväggigt gjutgods och därigenom förhindra ett för tidigt stelnande. Härvid är det bättre att använda flera mindre delade övergjut än ett större gemensamt. Genom förbindelsekanaler mellan övergjuten kan styvheten hos den gjutna komponenten förbättras vid utstötningen.


3. Användning av avluftningsblock.


4. Vakuumpressgjutning. Denna teknik säkerställer ett felfritt svets- och värmebehandlingsbart gjutstycke. Vakuumpressgjutning kan i princip användas för alla för pressgjutning lämpade legeringar.

4640