Pressgjutmaskiner i industriellt bruk berörs av ett omfattande regelverk som det är nödvändigt att känna till. Förutom Maskindirektivet och kraven på CE-märkning så är regler kring tryckkärl, heta arbeten, skyddsgrindar, hygienska gränsvärden m m oftast tillämpliga. Flertalet regler återfinns i Arbetsmiljöverkets bestämmelser.

Pressgjutmaskiner är utformade för att alla risker för operatörer och omgivningen skall vara minimerade. Det finns därför många olika skyddssystem som skall förhindra tillträde till zoner där det finns risk att komma i kläm eller i kontakt med heta ytor och smälta. Dessa skydd kan vara mekaniska barriärer, exempelvis skyddsdörrar på maskinen, som förutom att eliminera klämrisker också skyddar personalen från eventuellt metallsprut från gjutformen.

Utvecklingen går mot att alltfler pressgjutmaskiner ingår i kompletta produktionsceller där också en eller flera robotar ingår tillsammans med exempelvis skäggpress och annan efterbearbetning. I dessa fall finns ytterligare regelverk kring inhägnad, nödstopp med mera. På senare år har samarbetande robotar blivit allt vanligare. Dessa robotar har inbyggda sensorer som stoppar robotens rörelse så fort den känner ett motstånd i en position där det inte skall finnas något hinder, exempelvis en operatör som kommer i vägen för robotens rörelse. Med denna typ av robotar så kan vissa krav på inkapsling sänkas, vilket gör att de kan samarbeta nära operatören av maskinen inne i produktionscellen.

Gränslägesbrytare och positionsgivare används för att fastställa positioner eller för att kontrollera att en detalj verkligen tagits ut ur verktyget. När en position har verifierats kan maskinens styrning ge olika signaler, till exempel stängningssignal till gjutformen och start av en ny gjutcykel. Gränslägesbrytare används exempelvis för att styra skyddsgrindar och andra rörliga maskinelement.

En särskilt viktig funktion är maskinens formstängningsskydd. Detta är en inbyggd funktion som gör att maskinen känner av om det finns ett främmande föremål mellan verktygshalvorna när verktyget håller på att stängas. Om maskinen känner ett motstånd avbryts rörelsen och den rörliga verktygshalvan stannar, alternativt återgår till sitt utgångsläge. 

Det finns också flera andra sensorer som kan implementeras i en pressgjutningscell, inklusive temperatursensorer för att kontrollera gjutformen, kylkretsar, metalltemperatur, trycksensorer, töjningsgivare för pelare etc. Beroende på vilken risk en avvikelse kan medföra kan olika åtgärder vidtas när en parameter ligger utanför tillåtet värde.

Hydraulvätskan måste vara brandsäker då den annars kan orsaka brännskador vid läckage. Det rekommenderas starkt att reparera alla hydrauliska läckage så snabbt det går. Detta för att undvika exempelvis halkolyckor, men också för att inte påverka den yttre miljön genom utsläpp av hydrautvätska till marken eller dag-/spillvattennät.

4672