Det är viktigt att kontrollera den verkliga prestandan hos varje pressgjutningsmaskinen. Första gången detta måste utföras är i samband med ingångkörningen då det är viktigt att kontrollera att leverantörens utlovade prestanda uppfylls. 

Första gången en maskins verkliga prestanda verifieras bör vara i samband med ingångkörning efter installation. Prestanda kontrolleras då mot leverantörens utlovade prestanda alternativt kundens krav vid upphandlingen. Andra skäl att regelbundet kontrollera maskinens prestanda är för att kunna göra korrekta förkalkyler vilka sedan ligger till grund för offerter till kunder. Ett tredje skäl till prestandakontroll är för att kontrollera att det förebyggande underhåll som utförs för att förhindra slitage, störningar och onödiga reparationer har avsedd effekt. Genom att följa leverantörens serviceschema skapas förutsättningar för att långsiktigt bibehålla maskinens ursprungliga kapacitet.

En aspekt av pressgjutmaskinens kapabilitet är dess variation i prestanda under normal produktion. Val av parametrar för test av kapabiliteten kan göras utgående från vilken funktion på maskinen man vill utvärdera. 

Den andra aspekten är funktionens stabilitet. Kommer den enskilda­ funktionen alltid utföras likadant, eller kommer den att variera från gång till gång? Måttet av föränderlighet innefattar flera (vanligtvis­ 15 till 50) mätningar vid slumpvis utvalda tillfällen över en relativt lång tidsperiod. Dessa mätningar ritas vanligtvis upp i ett histogram­ så att variationsmönstret kan observeras. 

4671