10.7.4 Fondarex vakuumpressgjutning

Det finns flera skäl till att använda vakuum vid pressgjutning. Dels kan man i allmänhet gjuta tunnare detaljer, dels minskar risken för luft- och gasporer i det färdiga godset. Med optimal utformning av vakuumsystemet och perfekta gjutförhållanden bör ett undertryck ner mot 20–70 mbar kunna åstadkommas i formhåligheten.

Även om alla förutsättningar inte är perfekta (glipor mellan slidkärnorna, otillräcklig formtäthet) är det möjligt att nå ca 700 mbar undertryck (300 mbar absoluttryck) vid slutet av fyllningsfasen förutsatt att en självstängande Fondarex-vakuumventil används. Luft- och gasmängden i formrummet minskas därmed till mindre än en tiondel jämfört med konventionell pressgjutning. Detta medger pressgjutning av delar med lägre insprutningstryck, vilket minskar slitaget på såväl verktyget som på pressgjutmaskinen. På grund av det lägre mottrycket i formhåligheten är det lättare att uppnå extremt korta fylltider vilket är nödvändigt vid gjutning av detaljer med mycket tunna väggsektioner.

Den slutgiltiga vakuumnivån i formhåligheten beror främst på:

• Verktygets planhet och renhet i delningsplanet

• Verktygets renhet i formhåligheten (fukt m m)

Andra faktorer som påverkar vakuumnivån i formhåligheten:

• Den kolvhastighet som används under gjutcykeln

• Måttolerans och slitage mellan kolv och fyllkammare

• Förhållandet mellan vakuumtankens och verktygets volymer

• Vakuumledningen längd och tvärsnitt (motstånd)

• Vakuumventilens storlek (kapacitet)

• Insatsens konstruktion

• Verktygsutrustningens ytbehandling (maskinbearbetad, polerad)

Om alla dessa faktorer ligger på en optimal nivå kan ett slutligt tryck så lågt som 30 mbar skapas i formhåligheten. Praktiska erfarenheter visar att redan vid ett tryck motsvarande hälften av en atmosfär (500 mbar) kan en minskning av porbildningen i komponenten observeras.

Fondarex i praktiken

Fondarex-systemet består av vakuumpump, slangar samt ventiler.

En schematisk ritning av ett Fondarex-vakuumpressgjutningssystem.

I Fondarex vakuumsystem är en vakuumventil inbyggd i pressgjutningsverktyget (formen). Denna ventil är ansluten till formens hålighet genom en vakuumkanal. Vakuumventilen (1) är ansluten till vakuumtanken med en vakuumslang via en andra ventil (2) på vakuumtanken. Vakuumpumpen evakuerar luft från tanken vilket skapar en ”vakuumbehållare”.

Genom att öppna vakuumventilen (1) förlängs i praktiken formens hålighet hela vägen till vakuumutrustningens ventil (2). När vakuumventil 2 öppnas (vakuumstart) evakueras luften från formens hålighet ut till vakuumtanken.

 

4717