13.2.3 Regler för god degelinduktionsugnsskötsel

Här följer några övergripande regler för god degelinduktionsugnsskötsel.

 • Håll isär olika återgångsmaterial och skrotklasser med olika kemiska analyser för att underlätta spektrometerkontroll (OES) av certifikat samt borga för en mer noggrann chargering.
 • Håll tappningstemperaturen från ugnen så låg som möjligt. En undersökning visade att en övertemperatur på 25 grader vid järnsmältning innebar att man fick ut cirka  10 till 15 procent  mindre smälta mellan varje omstampning av ugnen.. Dock kan man av metallurgiska skäl behöva en relativt hög smälttemperatur före tappning.

 • Övervaka smältförloppet. Detta är viktigt eftersom den kontinuerliga nedsmältningen av tillfört material kan förhindras av ”hängning” och bryggbildning. Bottensmältans temperatur stiger då snabbt och en överhettning sker, vilket resulterar i ett kraftigt slitage på infodringen i den nedre delen av degeln. Förutom en ökad kostnad för infodring är detta en förhöjd risk som kan ge allvarliga konsekvenser. Det gäller även att hålla sig på ugnsplanet vid smältning för att kunna överblicka processen och säkerställa att man kan agera snabbt vid tillbud.

 • Håll tiden från det att allt material har smält till dess att sista tappningen av ugnen sker så kort som möjligt. Denna tid är en viktig faktor för foderlivslängden. I ett fall, med en 5,5-tons HFD-ugn, förkortades tiden med 1,75 timmar genom anskaffning av en varmhållningsugn. Det gav en ökad livslängd  på fodret motsvarande cirka 350 ton, eller 50 procent.

 • Kör om möjligt ugnen kontinuerligt. En kartläggning visar att man vid en- eller tvåskiftsdrift får ut i genomsnitt cirka 250 ton (40 procent) mindre gjutjärnssmälta mellan varje omstampning än vid treskift. En övergång från treskift till tvåskift, som gjordes i ett gjuteri, gav 10 procent kortare foderlivslängd. Genom att fylla upp ugnen med spån och täcka den med ett lock, kunde nedsvalningen av fodret i detta fall motverkas.

 • Använd degelvarmhållning över helger i större ugnar. En kartläggning, som Svenska Gjuteriföreningen gjort, visar att degelvarmhållning är regel från ugnsstorlekar på tolv ton och uppåt. Varmhållningstemperaturen är vanligen 600 till 800 grader. För att täcka den ökade energikostnaden i exempelvis en tolvtons ugn krävs en ökning av livslängden med cirka tio procent.

 • Utför instampningen på ett noggrant och riktigt sätt så att en jämn och hög packning erhålls i hela fodret. Vid manuell instampning är man mycket beroende av personalens stampningsteknik och noggrannhet. Erfarenheterna av att övergå till automatiserad  installation är mycket goda. Den genomsnittliga foderlivslängden har kunnat ökas med tio procent genom införande av vibrationsinstampning. Ökningen beror i huvudsak på att momentet har kunnat utföras på samma sätt vid påföljande instampningar och variationerna i infodringens livslängd därmed kunnat minskas. Det är viktigt att komma ihåg att dammsuga upp överbliven kvartsit.

 • Undvik avsvavling av basjärn i ugnen vid tillverkning av segjärn.

 • Undvik att chargera med kraftigt rostigt material. Förvara om möjligt materialet under tak.

 • Tillsätt legeringsämnen, som har benägenhet att reagera med infodringen, så sent som möjligt.

 • Innan gjutning och tappning skall alla smältor slaggas av. Det betyder att ytan på smältan görs ren från oxider, infodring eller ej brännbart material från återgångsskrot (kallat slagg) som flyter upp till ytan, eftersom de är lättare än metallsmältan. Slaggmaterialet får under inga omständigheter följa med ner i efterföljande gjutning till gjutgods. Slagg blir orenheter eller gjutfel i godset oavsett vart det hamnar samt förorsakar igensatta filter vilket hindrar formfyllnaden.

 • Vid manuell gjutning är det fördelaktigt att gjuta i gjutbox om den hålls fri från sand mm. Det är dock viktigt att gjutboxen/skålen/tratten och nedloppet snabbt blir och sedan hålls fylld under hela gjutförloppet, för att förhindra att slagg följer med ned i formhåligheten.

 

1705