13.5.1 Infodring av elektriska rännugnar

Från smältan ut mot manteln byggs vannan i en elektrisk rännugn upp av slitfoder, bakfoder och isolering.

Uppbyggnaden av ugnsvannan framgår av följande figur.

Infodring av en LFR-ugn.

Slitfodret utgörs oftast av neutrala massor. Halten av aluminiumoxid (Al2O3) ligger mellan 75 och 97 procent i dessa massor.

Bakfodret kan muras med någon typ av eldfast tegel. Det är också vanligt med sprutat bakfoder med massor som innehåller 40 till 50 procent aluminiumoxid. Fördelen med sprutningen är att det arbetssättet är mindre arbetskrävande än murningen. Nackdelen är att den innehåller mer fukt vilket gör att torknings- och sintringstiden kan vara lite längre.

Närmast mantelplåten lägger man normalt ett isolerande skikt av keramisk fiber och/eller isolertegel.

 

Infodring av rännugnens induktor

Som infodringsmaterial i induktorn används såväl basiska som neutrala massor. Den neutrala innehåller merparten aluminiumoxid (Al2O3), medan de basiska massorna har en större andel magnesiumoxid (MgO). Båda är av torrstampningstyp då man vill undvika fukt i den känsliga induktorn.

Förstahandsvalet under normala förutsättningar är att välja basiskt material då det har en något högre smältpunkt. I ugnar med igensättningstendenser kan dock neutralt material vara det bästa alternativet. Runt 70 procent av antalet induktorer är infodrade med basisk massa.

1716