Efter gjutningen återstår ett stort arbete innan gjutgodset är färdigt för leverans. Detta arbete utförs i gjuteriets renseri eller, som det också ofta kallas, efterbehandlingsavdelning.

Gjutgodsets rensning eller efterbehandling omfattar flera operationer, som för gjuterierna ofta är besvärliga ur såväl produktionsteknisk som miljömässig synvinkel. Jämfört med utvecklingen inom flera andra avdelningar i gjuterierna har utvecklingen i renserierna gått förhållandevis långsamt. Exempelvis finns numera på marknaden numeriskt styrda automatiska rensningsmaskiner. Vidare ägnar man i gjuterierna allt större intresse åt rensningsförebyggande åtgärder tidigare i produktionen. Som generell regel kan man säga att den bästa rensningsmetoden är den som inte behöver användas, det vill säga när man utvecklar produktionsprocessen för att minska behovet av rensning.

Sådana typer av åtgärder skildras mer ingående i de kapitel som tar upp de specifika momenten i produktionen av gjutgods.

En fortsatt utveckling är att vänta på renseriområdet. Det handlar inte bara om arbetsmiljö utan också om de stora kostnader som härrör till rensningen. Dessa uppgår till 10 - 30 procent av gjutgodsets totala förädlingsvärde. För stålgjutgods kan kostnaderna bli ännu högre.

De operationer, som utförs i gjuteriernas renserier kan indelas i följande sex huvudgrupper:

1.      Borttagning av kvarblivna kärn- och formmassor. Detta behandlas i avsnitten 16.1 (slungrensning), 16.2 (fristråleblästring) och 16.3 (övriga metoder).

2.      Avlägsnande av ingjut och matare.

3.      Avlägsnande av oavsiktligt tillkommet material, till exempel grader och vissa typer av gjutgodsfel, samt rester efter ingjut och matare.

4.      Lagning, till exempel svetslagning av porer eller sugningar.

5.      Kontroll, värmebehandling och ytbehandling.

6.      Hantering och transport av gods.

Operationerna inom grupperna 4 - 6 är ej  typiskt gjuteritekniska och behandlas därför inte närmare på denna sajt.

Rensning riskerar att påverka den yttre miljön genom utsläpp av stoft. Läs mer om detta i kapitel 20.4.Vid rensning med handhållna verktyg är det viktigt att se över de risker som finns för arbetsmiljön vad gäller vibrationer. Läs mer om detta i kapitel 19.1.2.

 

1515