16.1.3 Kontinuerligt arbetande slungrensmaskiner

Slungrensmaskiner kan vara utformade på olika sätt. De indelas i två kategorier, antingen är de kontinuerligt arbetande eller satsvis arbetande. Här presenteras de kontinuerligt arbetande maskinerna.

I många gjuterier utgör renseriet en flaskhals i produktionen. Installation av kontinuerligt arbetande slungrensmaskiner kan i gjuterier som tillverkar gods i stora serier vara ett sätt att vidga flaskhalsen och få ett bättre flöde.

Integrerad kontinuerlig slungrensning av gjutgodset i ett seriegjuteri.

 

Ett exempel på kontinuerligt arbetande slungrensmaskin visas i bilden nedan. Denna maskin som har formen av en roterande, svagt lutande trumma är lämplig att installera i linje med helautomatiska produktionsenheter omedelbart efter urslagningsenheten eller svalningssträckan. Slungrensningskapaciteten är alltid anpassad till godsflödet. För att klara detta justeras både trummans rotationshastighet och rensmedelsflödet automatiskt. Själva slungrensningsoperationen utförs i renstrumman. Genom att trumman är lutande matas godset successivt fram genom denna.

Kontinuerligt arbetande slungrensmaskin (DISA).

 

Maskiner anpassade till både smått och stort gods finns på marknaden. Antalet slunghjul varierar mellan två och fyra beroende på maskinens kapacitet.

 Tabell: Exempel på maskinstorlekar

Kapacitet

(ton/h)

Sandavskiljningsförmåga

(kg/min)

Max godsvikt

(kg)

Godsstorlek

(Max. diagonal mm)

4 - 25

15 - 150

150

850

5 - 30

15 - 150

150

980

6 - 35

15 - 150

150

1150

 

Vid större gjutgodsdetaljer sker slungrensningen ofta med hjälp av en takbana där godset hängs upp. En sådan bana kan vara uppbyggd enligt flera olika principer. Vid en uppbyggnad enligt bild 11.21 löper banan genom slungrenskammaren.
När godset vandrar genom kammaren i maskinen ges det en roterande rörelse kring en vertikal axel, varigenom gjutgodsets alla sidor träffas av slungrensmedlet. Vid denna lösning arbetar maskinen kontinuerligt.

Slungrensmaskin med hängbanetransportör.

Slungrensmaskiner av denna typ utformas som en kammare med slunghjulen placerade på en eller båda av sidoväggarna. Genom kammaren går en godstransportör, i vilken godset hänger. Godset matas in i maskinens ena ände genom en dörr eller en gummiridå.

Dessa maskiner har i regel två till fyra slunghjul. Åtta kan också förekomma (bilderna nedan). Strålningen sker från sidan och är koncentrerad mot en eller flera lodräta linjer i kammarens centrum. Godset sänds in i detta strålcentrum, där det sätts i rotation så att alla godssidor bestrålas. Strålkapaciteten är konstant och det är den tid som godset hänger framför strålen som avgör rensningsgraden.

 

Slungrensmaskin av hängbanetyp (DISA).

 

Principen vid slungrensning med användning av tre slunghjul (DISA).

Slungrenskabin (DISA).

 

3322