16.10.2 Kravspecifikationer för renshytter

En utvecklingslinje då det gäller att skapa god arbetsmiljö på rensningsarbetsplatser har varit att bygga speciella renshytter.

På sådana bör främst ställas följande krav:

 • Renshytten bör ha så god ventilation att halten respirabelt damm på arbetsplatsen är mindre än halva gällande hygieniska gränsvärde.

 • Hytten bör vara så konstruerad att buller från omgivande arbetsplatser inte ger bullernivåer i hytten över 85 dB(A), helst inte över 80 dB(A).

 • Hyttens utformning ska inte medföra att arbetaren känner sig instängd eller isolerad. Möjlighet skall finnas för kontakt med arbetskamrater. Inbyggnaden får inte heller byggas så att det inte går att upptäcka eventuella olycksfall omedelbart.

 • Hytten bör ha tillräckliga dimensioner för att arbetaren skall kunna röra sig i hytten. Golvytan bör vara minst 14 m2. Hytten bör vara så stor att gods med lätthet kan föras in och ut ur hytten samt att bord och stol ej blockeras.

 • Fullgod belysning bör finnas utan risk för bländning. Ljusstyrkan bör vara minst 500 lux (även efter en tids användning). Lysarmaturen bör förses med skyddsglas tillverkat i material, på vilket slipdamm inte kan bränna fast.

 • Transporter ska kunna utföras till och från hytten på ett rationellt sätt.

 • Gjutgodset ska kunna hanteras i hytten på ett säkert och rationellt sätt.

 • Hyttens konstruktion bör vara avpassad till gjuteriernas hårda krav med avseende på hållfasthet och oöm hantering.

 • Det invändiga väggmaterialet får ej till färg, ljusreflektion och perforering vara irriterande eller bländande för ögonen. Väggmaterialet bör vara lätt att rengöra.

 • Om friskluft tillförs genom taket, bör den i renshytten nedåtgående luftströmmen ha en hastighet på minst 0,25 m/s och högst 0,5 m/s. Är hastigheten lägre, blir dammavskiljningen otillräcklig, och är den högre, föreligger dragrisk. Tas luften från omgivande lokal, bör hastigheten i renshyttens öppning vara ungefär 0,5 m/s. Allra helst bör separat tilluft användas. Tilluftstemperaturen bör kunna regleras från hytten.

 • Arbetsbänk eller bord bör vara möjligt att justera i höjdled och rotera. Det ger ergonomiska fördelar för personalen. 

 • Det höj- och sänkbara rensbordet bör vara anslutet till ett filter för avsugning av slipdamm och sand. Den ventilerade luften måste tas omhand av en bra stoftavskiljare. Idag används nästan uteslutande textila spärrfilter där stoftutsläppen till luft oftast understiger 0,2 mg/Nm2.

 • Utrymmet under rensbänk skall vara så stort att större bitar järnskrot kan samlas upp.

3372