En ofta använd metod för borttagning av form- och kärnsandsrester är mejsling. Speciellt gäller detta vid fastbrända sandrester.

Metoden används även i viss mindre utsträckning för borttagning av part- och kärngrader. Vid mejsling trycks en vibrerande mejsel, en tryckluftshammare, mot sandresterna och graderna som då slås bort.

Oftast är mejseln tryckluftsdriven men det finns även exempel på hydrauliska mejslar. Verktygen är handhållna. Ur arbetsmiljösynpunkt är det ett mycket besvärligt arbetsmoment. Operatören utsätts både för mycket kraftiga vibrationer och höga damm- och bullernivåer.

Därför bör eftersträvas att i största möjliga utsträckning undvika mejslingsoperationer. Detta kan ske dels genom åtgärder i produktionen, som gör att mejslingsoperationer ej krävs, dels genom andra miljövänligare arbetsmetoder.

För rensning av stort gjutgods (handformningsgods) är ofta mejsling och slipning med handslipmaskiner med kap- eller slipskålar enda alternativet. Därför är det av största vikt att använda vibrationsdämpande maskiner. Även maskiner med punktutsug bör användas.

Stora ansträngningar har gjorts för att vibrationsdämpa arbetsverktygen. Den på bilden nedan visade tryckluftshammaren är ett steg i rätt riktning.

Vibrationsdämpad tryckluftshammare (Atlas Copco).

3327