16.4 Avlägsnande av ingjut och matare

Vid tillverkning av gjutgods måste godset ofta förses med en eller flera matare för att godset skall bli tätt. Speciellt gäller detta vid stålgjutgods men oftast även vid gjutning av gods med segjärn eller icke järnmetaller.
Dessa matare måste avlägsnas efter avgjutningen och urslagningen.

Samma sak gäller för ingjutssystemet, det vill säga det kanalsystem genom vilket smältan strömmar under avgjutningen. Vid spröda material, som gråjärn, kan ingjutssystemet ofta slås av med lätthet, särskilt när det gäller mindre godsstorlekar. Vid andra material måste någon typ av maskinell bearbetning tillgripas. För närmare information om ingjuts- och matningsteknik hänvisas till kapitel 6 i denna handbok.

Avlägsnande av ingjut och matare i samband med gjutgodsframställning är både tidsödande och kostsamt. För operationen finns ett flertal metoder, både termiska och mekaniska. Frågan om vilken metod som bör väljas kan inte besvaras generellt. Faktorer såsom gjutlegering, gjutgodsdimension och tillgänglig utrustning inverkar. En ytterligare faktor att beakta är hur olika metoder påverkar de efterföljande arbetsoperationerna. Det gäller naturligtvis att uppnå högsta ekonomiska utbyte för detaljen som helhet.

Oberoende av vilken metod som används är det viktigt att genom förebyggande åtgärder i största möjliga utsträckning underlätta operationen. Exempelvis gäller att man redan i samband med modellberedningen samt vid val av placering för matnings- och ingjutssystem på godset bör ta hänsyn till att dessa lätt skall kunna slås av efter gjutningen. Därför är det viktigt att alltid försöka placera inlopp och matare på plana ytor på godset. Det gör, speciellt vid mindre gods, att avlägsnandet i många fall kan göras med kapskiva. Dessutom är det i vissa fall möjligt att kapa så nära godset att ytterligare rensningsoperationer inte behövs. Placering av inlopp och matare på mycket tunna godspartier bör om möjligt undvikas med hänsyn till risken för sönderslagning.

Vid val av placering av ingjuts- och matningssystem bör man vid stora serier se till att tillvarata möjligheterna att utföra avlägsnandet i mer eller mindre mekaniserade anläggningar. Placeringen av systemet ska göras så att godset på lämpligt sätt kan spännas upp i fixtur.

Det kan vara värt att pröva om avlägsnandet av ingjut och matare ska utföras samtidigt som efterföljande bearbetning sker i verkstad.

3335