För att upptäcka avvikelser och se utfallet av förbättringsarbetet är det viktigt att kontinuerligt mäta och följa upp sin process. Genom att tillämpa ett arbetssätt som är strukturerat, ges möjlighet till att visualisera de mål som företagsledningen ställer som krav på verksamheten.

Målstyrning grundar sig på planerad produktion som företaget ansvarar för. Alla medarbetare skall ges information om produktions mål. Denna information kan t.ex. kommuniceras via daglig styrning som någon av företaget utsedd person eller befattning ansvarar för.  Med daglig styrning ges möjlighet att följa upp och mäta utfallet på upptäckta avvikelser som är grunder för ett ständigt förbättringsarbete.

Ett strukturerat sätt att arbeta med ständiga förbättringar är att använda metoderna 5S, Lean-produktion, 6-Sigma och TPM, utöver processer som förebyggande underhåll, service och/eller underhåll, för att minimera problem med avvikelser i produktionen. 5S är at skapa och upprätthålla ordning och reda på arbetsplatsen Förebyggande underhåll (FU) kan vara att t.ex. att smörja en ventil. Genom ett strukturerat sätt att arbeta med förbättringar minskas risken för produktionsstörning.

Förebyggande underhåll på maskiner skall planeras och kan vara rekommenderat av maskin leverantörens instruktioner innan fel uppkommer. Detta skall inte blandas ihop med dagligt operatörs underhåll som är en del i det dagliga arbetet för att utrustningen skall vara klar att använda. I samband med förebyggande underhåll vid planerade stopp enligt schema fås bäst maskin- och utrustningskapabilitet. Checklistor i underhållsproceduren kan ge en stabil och säker underhållsprocess med mindre personberoende. Tabell 1 visar på en struktur som i många fall fungerar men kanske inte passar alla verksamheter beroende på företagens storlek och struktur.

Tabell 1. En schematisk underhållstruktur

Aktiviteter

Beskriv uppgiften i dokument

Ansvarig genomförare

Daglig städning

Iordningställande inför överlämning till nästa arbetspass

Operatör

Dagligt underhåll

Skall beskrivas i interna

arbets processen

Operatör

Förebyggande underhåll

Beskrivs av maskin leverantör

Operatör eller Underhållsavdelningen

Service och underhåll

Skall ske före maskin & utrustnings

kap abiliteten sjunker

Underhållsavdelningen

Reparationer

Oplanerat driftsstopp ger

produktionsstörning

Underhållsavdelningen

Visuella kontroller som smältaoperatörer dagligen skall genomföra kan vara, inspektion av vatten och/eller hydraulikläckage, kontrollera att säkerhetsutrustning fungerar och finns på rätt plats, nöd dusch och utrymningsvägar inte är blockerade. Hälsa och säkerhet måste prioriteras. 

4971