Vid tillverkning av gjutgods är det viktigt att alla led i produktionsprocessen fortlöpande styrs och kontrolleras för att en jämn och hög gjutgodskvalitet skall kunna bibehållas.
Ett viktigt led i kvalitetsstyrningsarbetet är att analysera de gjutgodsfel som uppstår och utreda orsakerna till dessa.

Arbetsmetodiken för gjutfelsanalys kan beskrivas genom orden finna-fixa-försvinna. Man börjar med att  ”finna” det vill säga hitta orsaken till gjutgodsfelet. Därefter ”fixar” man, det vill säga man åtgärdar felet för stunden. Sedan får man felet att ”försvinna”,  det vill säga man åtgärdar grundorsaken till gjutgodsfelet så att det inte återkommer.

För närmare information om olika gjutgodsfel och dess primärorsaker se Svenska Gjuteriföreningens defektdatabas.

1523