Med buller menas oönskat ljud. Men vad som betraktas som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och när på dygnet det inträffar. 

Buller påverkar människor på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och möjligheten till god livskvalitet. De negativa effekterna av buller kan vara försämrad hörsel, öronsusningar, stressreaktioner, sömnstörningar, försämrad inlärning, förhöjt blodtryck, ökad hjärtfrekvens och irritation.

Det vi uppfattar som ljud är tryckvariationer i luften som sätter trumhinnan i svängningar. Ljudets styrka kallas ljudtrycksnivå och mäts i decibel (dB). Ljud brukar uppdelas i hörbart ljud, infraljud och ultraljud. Hörbart ljud finns inom frekvensområdet 20 – 20 000 Hz.

Hörselskador kan inte botas. Kraftigt buller under kort tid kan orsaka en tillfällig hörselnedsättning, efter en tids hörselvila återhämtar sig hörseln i regel. Vid långvarig, kraftig exponering för buller kan emellertid de ljudkänsliga hårcellerna i innerörat skadas med en permanent hörselnedsättning som följd. Kraftigt buller kan också ge upphov till mer eller mindre permanenta öronsusningar och ringningar, så kallad tinnitus.

Buller är ett av de största arbetsmiljöproblemen inom gjuteriindustrin. I flera produktionsavsnitt är personalen utsatt för bullerexponering mellan 75 och 90 dB(A), vilket medför risker för uppkomst av hörselskador. När medelvärdet för ljudnivån är över 85 dB(A) under en hel arbetsdag på åtta timmar är det direkt farligt för ett friskt öra.

De arbetsoperationer inom gjuterier som uppvisar de höga bullernivåerna är arbete med urslagning, rensning, smältugnar, formningsmaskiner, genomloppstrumling, rundtrumlingsmaskiner, efterbearbetning och skrothantering.

Gränsvärdet för arbetsmiljö är 85 dB daglig bullerexponeringsnivå (LEX, 8h). Detta är ett dosmått som tar hänsyn till hur länge man exponeras. Om ljudvolymen ökar med 3 dB till 88 dB når man gränsvärdet efter fyra timmar, eftersom 3 dB innebär att ljudstyrkan fördubblas. Om volymen ökar ytterligare 3 dB till 91 dB bör man inte exponeras mer än två timmar. Vid 100 dB(A) motsvarar det endast en kvarts exponering om dagen. Enstaka smällar – så kallade impulsljud – kan ge bestående hörselskador. Gränsvärde för impulsljud är 135 dB(C).

 

Tabell: Insatsvärden för buller

 

Undre insatsvärden

Övre insatsvärden

Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h (dB)

80

85

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax (dB)

-

115

Impulstoppsvärde L pCpeak (dB)

135

 

Undre insatsvärde           

Om det genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 80 dB eller mer, eller om impulstoppvärdet är 135 dB eller högre, är arbetsgivaren skyldig att informera och utbilda arbetstagarna, erbjuda tillgång till hörselskydd och erbjuda hörselundersökning om riskbedömning och mätningar visar att det finns risk för hörselskada.

 

Övre insatsvärde              

Om det genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 85 dB eller mer, eller om den högsta ljudtrycksnivån är 115 dB eller högre, eller om impulstoppsvärdet är 135 dB eller högre, är arbetsgivaren skyldig att genomföra åtgärder, ha skriftlig handlingsplan, skylta, avgränsa och begränsa tillträde, se till att hörselskydd används och erbjuda hörselundersökning.

 

Hörselskydd

Ingången till en lokal eller ett utrymme där det finns risk för hörselskada ska ha en väl synlig påbudsskylt:

Hörselskydd måste användas.

Skylt som påbjuder hörselskydd.

1819