Oftast regleras hur kemikalier ska förvaras i bolagets tillstånd för att bedriva verksamheten. Kemikalier ska förvaras på ett sådant sätt att de inte kan nå omgivande mark, vattendrag eller avlopp. Giftiga ämnen ska förvaras i ett låst och ventilerat utrymme. Platsen som väljs ska vara tät och utformad så att spill kan upptäckas och samlas upp.

För att förebygga spridning i händelse av spill och läckage är skyddsutrustning och tydliga rutiner nödvändiga. Exempel på skyddsutrustning vid läckage är tätning, skyddsduk eller filter för dagvattenbrunnar, absorptionsmedel och länsar.

Samtliga kemikalier som används och förvaras i ett gjuteri ska finnas angivna i en förteckning. Alla behållare med kemikalier ska vara märkta med dess innehåll.

Det ska även finnas säkerhetsdatablad för alla märkningspliktiga kemikalier som används i verksamheten. Säkerhetsdatabladen fås av leverantören. De kemikalier som köps in på gjuteriet bör bedömas så att man köper in den kemikalien som är minst farlig.

 

Kemikaliers hälsofarlighet

Vid bedömningen av en kemikalies miljö- och hälsofarlighet (inneboende egenskaper) tas hänsyn till dess nedbrytbarhet, bioackumulerbarhet (substansens förmåga att upplagras i levande vävnader), biotillgänglighet samt toxicitet (giftighet).

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden kompletterar föreskriften AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker. I föreskriften finns gränsvärden för cirka 400 ämnen. Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete avseende kemiska risker. Där ingår skyldigheterna att undersöka och bedöma risker, vidta riskbegränsande åtgärder, ta fram dokument och märka behållare och rörledningar.

Det finns krav på arbetsgivaren att genomföra regelbundna mätningar av luftkvaliteten när bly, härdplaster (isocyanater) och kvarts hanteras i verksamheten. Medicinska kontroller skall också göras på de personer som arbetar med bly, härdplastkomponenter och kvarts. Riskgrupper som exempelvis de som är gravida är förbjudna att hantera bly och blyhaltigt material.

 

Hygieniska gränsvärden

Ett hygieniskt gränsvärde är den högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde. Ett hygieniskt gränsvärde är antingen ett nivågränsvärde eller ett takgränsvärde.

 

Nivågränsvärde                

Hygieniskt gränsvärde för genomsnittlig exponering under en arbetsdag, normalt 8 timmar.

 

Takgränsvärde                 

Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter.

 

Säkerhetsdatablad

I säkerhetsdatabladet beskrivs risker som kan finnas med produkten, om det krävs personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, andningsskydd eller handskar. För vissa kemikalier som innebär risk kan det behövas särskilda instruktioner för hur den används och hur man skyddar sig. Det är också viktigt att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas. Några exempel är att bygga in produktionsprocesser, ändra ventilation och att använda punktutsug.

 

Klassificering och märkning

Klassificering, märkning och säkerhetsdatablad syftar till att identifiera kemikaliers farliga egenskaper och ge den som använder kemikalien den information som krävs så att ett gott skydd säkerställs. De kemikalier som kan medföra risk vid användning ska vara märkta. Märkning på förpackningen och informationen i säkerhetsdatabladen ska vara på svenska för kemikalier som säljs i Sverige.

Fram till den 1 juni 2015 gäller två märkningssystem parallellt, CLP-förordningen (förordning EG nr 1272/2008) och Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7). På sikt ska märkningen enligt CLP gälla i hela världen. CLP-förordningen står för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Är kemikalien i fråga klassificerad enligt CLP så ska den vara märkt med de nya röda farosymbolerna. Förpackningar som är klassificerade enligt Kemikalieinspektionens regelverk ska vara märkta med en orange farosymbol.

Farosymboler enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter finns här.

Farosymboler enligt CLP-förordningen finns här.

Läs även om kemikalier och den yttre miljön i avsnitt 20.2.

1817