2.2.1 Kostnad för modellutrustning, kokiller och formverktyg

Vid tillverkning av gjutgods i engångsformar utgör kostnaden för modeller, kärnlådor och eventuella fixturer ofta en väsentlig del av det färdiga gjutstyckets kostnad. Speciellt gäller detta vid gods, som tillverkas i korta serier. Analogt gäller vid gjutning i permanenta formar att kostnaden för kokiller och formverktyg är förhållandevis hög. Med hänsyn härtill bör eftersträvas att ge gjutgodset så enkla former som möjligt.

Kan en gjuten komponent utformas så att ”öppen” profil erhålls är detta oftast fördelaktigt (figur 3). Modellutrustningen till ett gjutstycke med ”öppen” profil är i regel billigare än modellutrustningen till en ”sluten” profil. Därtill kommer minskade kostnader genom att ingen kärna behöver tillverkas och hanteras. En nackdel vid övergång från ”sluten” till ”öppen” profil enligt figuren är dock den lägre hållfastheten om konstruktionen utsätts för exempelvis en böj- eller vridbelastning.

Figur 3: Jämförelse sluten och öppen design av gjuten komponent

Vid ”öppet” utförande som till höger krävs inga kärnlådor och modellutrustningen är därför billigare än vid det ”slutna” utförandet till vänster. Hålrummet måste här formges av en kärna. Det ”öppna” utförandet ger ungefär 30 procent lägre investering i modellutrustningen än det ”slutna” och dessutom sänkta produktionskostnader och ökad produktivitet. Rensningsarbetet underlättas då risken för grader minskar eller elimineras helt då grader kan styras till utåtgående ytor.

Vid kokill- och pressgjutning bör om möjligt komponenten utformas så att kokiller respektive verktyg är tvådelade. Det är viktigt för att begränsa kostnaden för verktyget och göra så att antalet avgjutningar per tidsenhet blir det största möjliga. Geometrier bör dessutom förberedas så att det går att placera utstötare som kommer att ge små märken på gjutgodsets yta.

Figur 4: Exempel på tvådelat verktyg.

Figur 5: Exempel på en tre- och fyrdelad kokill för att åstadkomma god släppning.

Är det inte möjligt med en tvådelad kokill enligt figur 4 kan det bli nödvändigt att tillgripa en tre- eller fyrdelad kokill. Figur 5 visar ett exempel på en tre- och fyrdelad kokill. Tre- och fyrdelade kokiller kostar mer att tillverka än tvådelade kokiller.

1923