2.2.4 Formens hållfasthet och storlek

När man utformar en detalj för gjutning i sandform bör man ta hänsyn till att form- och kärnmaterialen har en ganska begränsad hållfasthet.

Tunna formväggar skadas lätt och kan medföra gjutgodsfel (figur 12). Kärnmassor har normalt en bättre hållfasthet än formmassor, vilket bör beaktas då tunna form- och kärnpartier måste finnas (figur 13). På analogt sätt bör vid kokill- och pressgjutning hållfastheten hos kokillen respektive verktyget beaktas.

Figur 12: Formväggar måste utformas tillräckligt tjockt vid A.

Formpartiet vid A bör göras tillräckligt tjockt. I annat fall föreligger risk för att detta går sönder vid formdragningen eller under gjutningsmomentet.

Figur 13: Tunna eller smala sektioner bör undvikas.

Konstruktionsändringen till höger i figur 13 har till syfte att förstärka gjutformen. Det svaga partiet i utförandet till vänster har i utformningen till höger flyttats till kärnan eftersom kärnmassan har bättre hållfasthet än formmassan.

Figur 14: Lämplig utformning på kärnor.

Avrundade hörn enligt bilderna till höger i figur 14 bör eftersträvas. Detta gäller både vid gjutning i sandform och vid gjutning i permanenta formar.

Om formen på ett gjutstycke i allt för hög grad avviker från formflaskans betyder det att utrymmet i formflaskan utnyttjas dåligt med onödigt höga formmaterialkostnader som följd. Vid sådana gjutstycken kan det ofta vara fördelaktigt med en uppdelning av gjutstycket i mindre och enklare enheter, som efter gjutningen sammanfogas på lämpligt sätt (figur 15). Uppdelning i flera mindre gjutstycken möjliggör vid seriegods ofta att maskinformning kan tillgripas i stället för dyrbar handformning.

Det är främst vid stora och medelstora gjutstycken, som en uppdelning kan vara aktuell. Dock kan det även gälla vid mindre gjutstycken där en uppdelning möjliggör val av en lämpligare gjutmetod. Ett exempel på detta visas i figur 15.16. Här kunde man genom att dela upp detaljen i två delar, som efter gjutningen skruvas samman, övergå till pressgjutning. Vid en utformning enligt den vänstra bilden var pressgjutning omöjlig.

Figur 15: Delning av gjuten komponent för eftermontering kan reducera tillverkningskostnaderna.

Stativet har i den vänstra bilden en formtekniskt oekonomisk utformning. Ett exempel visar att en delning av stativet i två delar, som göts var för sig, sänktes kostnaderna med 43 procent.

Figur 16: Delning av komponent i två delar för eftermontering möjliggör övergång till pressgjutning.

1926