Miljöbalken utgör grunden för den svenska miljölagstiftningen. Balken kompletteras sedan med en mängd förordningar och föreskrifter som detaljreglerar olika verksamheter.

Syftet med miljöbalken framgår av första kapitlet: ”Syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.”

I andra kapitlet finns de allmänna hänsynsreglerna som alltid ska tillämpas:

1 § Bevisbörderegeln: Du ska bevisa att din verksamhet inte är farlig.

2 § Kunskapskravet: Den som genomför en verksamhet ska ha kunskap.

3 § Försiktighetsprincipen: Om du misstänker att det du gör kan skada ska du vidta åtgärder.

4 §  Produktvalsprincipen: Välj de kemikalier som är bäst ur miljösynpunkt.

5 § Hushållningsprincipen/Kretsloppsprincipen: Hushålla med råvaror och arbeta för ökad återvinning.

6 § Lokaliseringsprincipen: Välj plats så att störningen för omgivningen blir liten.

7 § Skälighetsprincipen: Myndigheter ska avgöra om krav är ekonomiskt rimliga i förhållande till miljönyttan.

8 §  Skadeansvaret: Den som orsakar en miljöskada ska bekosta åtgärder.

2742