Vissa typer av verksamheter klassas som miljöfarlig verksamhet och kräver tillstånd från länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. Dit hör alla järn-, stål-, aluminium-, zink- och magnesiumgjuterier som har en produktion större än 500 ton per år, samt gjuterier som producerar mer än 50 ton per år av andra metaller.

Gjuterier som producerar mindre än ovanstående gränser, men mer än 10 ton av järn, stål, aluminium, zink eller magnesium eller mer än 1 ton per år av andra metaller omfattas av anmälningsplikt vilket innebär att verksamheten skall anmälas innan den påbörjas.

Företag som producerar mer än 5000 ton av järn- eller stål och de som smälter mer än 5000 ton av icke järnmetall (1000 ton för bly) berörs av industriutsläppsförordningen (IED). För dessa gjuterier tar EU 2016-2018 fram referensdokument för vad som anses vara bästa tillgängliga teknik (Best Available Technique – BAT) och vilka utsläppsvärden som förknippas med detta. Därefter har företagen fyra år på sig för att uppfylla kraven.

Vid nyetableringar, större förändringar samt vid produktionsökningar utöver befintligt tillstånd söks nytt tillstånd. Mindre ändringar i verksamheten men som ändå har betydelse för den yttre miljön ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Ett tillstånd för verksamheten talar om hur mycket ett företag får producera samt innehåller ett antal villkor enligt vilka verksamheten måste bedrivas. Villkoren styr bland annat företagets miljöpåverkan i form av utsläpp till luft och vatten, buller, kemikalie- och avfallshantering, När miljöpåverkan från en verksamhet har prövats och beslutats i ett tillstånd kan myndigheterna endast i undantagsfall ställa nya krav på företaget.

2743