Enligt miljöbalken ska tillståndspliktiga företag kontrollera sin verksamhet, så kallad egenkontroll.

Minimikraven är att uppfylla förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Denna kräver att följande delar ska finnas dokumenterade:

  • Organisatoriskt ansvar
  • Dokumenterade rutiner för kontroll av utrustning
  • Dokumenterad riskanalys ska genomföras fortlöpande
  • Förteckning över kemiska produkter

En annan del av egenkontrollen är att genomföra en så kallad periodisk undersökning. Denna undersökning utförs vanligtvis med regelbundna intervaller inom ett till tre år av en oberoende part. Syftet är att granska egenkontrollens utförande och kvalitet samt bedöma om verksamheten drivs i enlighet med tillstånd, villkor och övriga miljökrav.

Varje tillståndspliktigt företag ska varje år redovisa sin miljöpåverkan i en miljörapport som lämnas in till tillsynsmyndigheten.

2744