21. Gjuteriindustrins energifrågor

Svensk industri använde 2012 totalt 145 TWh av olika energislag, eller 38 procent av den slutliga energianvändningen (Energimyndigheten/SCB 2014). Valet av energikälla och minskade energikostnader blir en allt viktigare faktor för ökad konkurrenskraft inom industrin.

Att använda varje inköpt kWh på ett effektivt sätt är vad som i vardagligt tal kallas effektiv energianvändning. Det innebär att valet av energikälla, arbetsmetod (inklusive strukturerat förbättringsarbete och ledningssystem), material, tekniska installationer och övriga inverkande parametrar kommer ha inverkan på verksamhetens energiprestanda. Detta kapitel hanterar energins grunder, begrepp och åtgärder som kan vara till nytta för att möjliggöra en effektiv energianvändning i svensk gjuteriindustri. Fördjupningskapitlen 21.6 (om järn) och 21.7 (om aluminium och koppar) beskriver mer i detalj energiaspekten i gjuteriindustrins mest energiintensiva process - smältningen.

1525