21.6 Energieffektivitet i smältningsprocessen av järn

Smält- och varmhållningsprocessen är den i särklass mest energikrävande processen i ett gjuteri och dessutom den process som genererar störst förluster.

I praktiken kommer cirka 40 till 60 procent av den tillförda energin till nytta i form av värme i smältan. Resterande procentandel är förluster om energin inte återvinns eller återanvänds på något sätt. Vissa förluster är givetvis ofrånkomliga, men det finns många små och stora åtgärder som kan minska förlusterna och därmed ge en lägre energianvändning per ton smälta.

2762