Under denna rubrik presenteras energibesparande åtgärder som kan göras i samband med smältning i induktionsugn.

 • Om personalen är medvetna om hur de kan påverka energiåtgången både positivt och negativt och de handlar därefter, kan stora besparingar göras. Arbeta fram arbetsrutiner som ger låg energiåtgång. Se mer i kapitel 8 i rapporten IPK224_energieffektiv smältning.

 • Det som har störst inverkan på energiåtgång vid smältning med en induktionsugn är tiden för smältning och varmhållning. Tumregeln är att använda så kort tid som möjligt för detta. Full ugnseffekt så tidigt som möjligt och därefter under hela smältförloppet ger det snabbaste och mest energieffektiva smältförloppet. Värt att notera är att om inte råvaran som chargerats i ugnen kan utnyttja all den tillförda effekten så kommer värmen till största del försvinna i form av varmvatten genom ugnens kylslingor. Faktorer som påverkar hur mycket effekt chargen kan tillgodogöra sig är bland annat storlek och form på råmaterialet, packningsgraden, renhet och torrhet på råvaran, tempot vid chargeringen och råmaterialets temperatur.

 • Mätning av ugnens energianvändning kan göras. Finns det inte en lättanvänd energimätare i ugnens styrsystem så kan en sådan installeras i efterhand. Energiåtgången för varje smälta bör noteras. Se nästa punkt nedan.

 • Personalen i smältverket bör få veta energianvändning, temperatur och chargevikt för varje smälta. Om jämförelse görs med föregående smältor kan operatörerna själva upptäcka variationer i energianvändningen. De kan då bygga upp en erfarenhet om orsaker till skillnader i energiåtgång. Med ökat medvetande och erfarenhet kan energianvändningen sänkas. Exempelvis kan lättavlästa diagram ge en snabb indikation på om det finns någon trend på energiåtgången.

 • Använd rätt frekvens på ugnen. En del induktionsugnar kan växla frekvens med hänsyn till vikten på smältan, storleken på chargerat material samt önskad styrka på badrörelsen.

 • Övertemperering av smältan bör undvikas. Ibland görs det exempelvis för att få in kol i smältan, för att få en mer lättflytande slagg eller av metallurgiska orsaker. Men åtgärder bör sättas in för att undvika överhettning.

  • Gör praktiska försök på det egna gjuteriet för att ta reda på vad det kostar att övertemperera smältan kWh/grad/ton. Tillverka diagram eller skalor så att alla blir medvetna om energiåtgången vid övertemperering. 

  • Övertemperering bränner bort legeringsämnen och kärnbildningspunkter och ger därmed metallurgisk försämring. Övertemperering minskar livslängden på infodringen.  Det tar även tid för en övertempererad smälta att gå ner till lämplig avgjutningstemperatur.

  • Om övertemperering inte kan undvikas – använd full effekt på ugnen samt ugnslock.

  • Behovet av förvärmning kan minskas med skänkar förvärmda till rätt temperatur eller användning av välisolerade skänkar.

 • Om lock används på smältugnar minskar det energianvändningen. Mät energiåtgång på de egna ugnarna med och utan användning av lock. Även tiden från smältning till tapptemperatur minskar. Besparingen av energi och tid bör vägas mot risken för bryggbildning som ökar om inte smältverkspersonalen kan se smältan.

 • Mät temperaturen ofta. Smältverkspersonal som försöker använda tiden eller smältans utseende för att bedöma smältans temperatur övertempererar ofta smältan före provtagningstemperaturen. Mät temperaturen istället för att gissa. Efter användningen av temperaturlans – byt mätspets och låt instrumentet svalna före nästa mätning.

 • Många gjuterier fyller på råmaterial i ugnen tills smältans yta når den slaggrand som sitter kvar på ugnsväggen sen tidigare smältor. Men infodringens tjocklek är olika beroende på graden av slitage, så uppskattningen av smältans vikt varierar avsevärt med denna metod. För att kunna bestämma energianvändningen per ton smälta och hitta energieffektiva rutiner behöver råmaterialet vägas. Det är även bra att väga tappad mängd smälta samt slaggvikten. Stor mängd slagg indikerar att förbättringar kan göras, både med avseende på energiåtgång och på metallutbytet.

 

2774