Magnesium i flytande tillstånd oxiderar kraftigt under stor värmeutveckling, vilken noggrant måste beaktas både vid smältning och vid hantering av smält magnesium.

Smält magnesium reagerar med såväl luftens syre som med vatten. Den magnesiumoxid som bildas har högre densitet än smältan varför den därmed sjunker och inget skydd byggs upp som hindrar vidare reaktion. Risk för antändning föreligger, vilket innebär att skyddsgas eller täcksalt måste användas för att förhindra brand eller explosion.

Magnesiumgjutlegeringar har som nämnts ovan låg affinitet i flytande tillstånd till järn. Smältning av magnesiumlegeringar kan därför göras i järndeglar. Detta möjliggör vidare användning av varmkammarmaskiner vid pressgjutning, åtminstone för legeringar med lågt aluminiuminnehåll. Både kallkammar- och varmkammarmaskiner används för pressgjutning av magnesiumlegeringar.

En relativt ny teknik för gjutning av magnesiumlegeringar är thixogjutning. Denna teknik används bland annat i flera japanska gjuterier och väntas få ökad användning i framtiden. Tekniken används speciellt för tunnväggigt magnesiumgjutgods.

2677