4. Måttnoggrannhet, bearbetningstillägg och ytjämnhet

För flertalet gjutgodsköpare är det viktigt att veta vilken måttnoggrannhet som kan förväntas på det beställda gjutgodset. Det gör att måttnoggrannheten blir ett allt viktigare kvalitetskrav.

Den dimensionstolerans, som anges för ett gjutstycke kan vara avgörande för valet av gjutmetod. Därför rekommenderasatt gjutgodsköparen, innan den konstruktiva utformningen fastställs och innan beställning görs, diskuterar följande punkter med det aktuella gjuteriet:

 • det aktuella gjutstyckets utformning och kravet på måttnoggrannhet

 • bearbetningskrav

 • gjutmetod

 • placering av partytor och nödvändiga släppningsvinklar

 • antal gjutstycken som skall framställas

 • vilken gjututrustning som ska användas

 • konsekvenser av att använd utrustning slits under sin livscykel

 • referenspunkter enligt ISO-standard 5459.

 • gjutlegering

 • speciella krav, exempelvis specificerade lokala referenser, individuella dimensionstoleranser, form- och lägetoleranser, toleranser för hålkälar samt individuella bearbetningstillägg.

 • dimensionstoleranser vid tillverkning i stor serie, varvid utveckling, justering och underhåll av utrustning gör det möjligt att uppnå snäva toleranser

 • dimensionstoleranser vid tillverkning i liten serie eller vid enstyckstillverkning

 • form- och lägetoleranser    

 

Om man har speciella krav bör man kontakta aktuellt gjuteri för att få reda på vilka toleranser som normalt kan innehållas.

Även vid tveksamhet rörande exempelvis partens placering bör gjuteriet kontaktas, då denna påverkar noggrannheten för mått över part.

För att gjuteriet skall kunna leverera ett måttnoggrant och bearbetningsvänligt gjutgods är det önskvärt att kunden före gjuteriets offertgivning ger klara instruktioner om placering av referensplan vid exempelvis första uppspänning vid bearbetningen.

För gjutgodsanvändare är även ytjämnheten hos gjutgodset av intresse. Då det gäller såväl dimensionsnoggrannhet som ytjämnhet hos gjutgods är det viktigt att tänka på att högre krav än nödvändigt medför ökade kostnader vid gjutgodsframställningen. Kraven bör alltså anpassas med hänsyn till gjutstyckets funktion och användningsändamål.

Från och med 2007 finns en ny internationell standard för dimensionstoleranser hos gjutgods. Den har beteckningen SS-EN ISO 8062 och heter ”Geometrical Product Specifications (GPS) – Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts”. Översatt till svenska blir det ”Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för formstycken”

Del 1 i denna nya standard har titeln ”Vocabulary” och ger definitioner av olika i toleranssammanhang viktiga termer som till exempel partförskjutning och släppning. Vidare definieras ett stort antal rent gjuteritekniska termer som form, modell och kärna. Del 1 gäller inte enbart gjutgods utan generellt för formgods. Härmed avses förutom gjutgods exempelvis även smidesgods och gummiprodukter.

Del 3 av standarden, SS-EN ISO 8062:3:2007, behandlar dimensionstoleranser, form- och lägetoleranser samt bearbetningstillägg för gjutgods.

 I följande kapitel redovisas de väsentligaste punkterna rörande dimensions- samt form- och lägetoleranser och bearbetningstillägg i SS-EN ISO 8062-3:2007. För närmare information hänvisas till standarden.

Standarden finns att köpa här.

1521