Det är ytterst viktigt för gjutgodsets måttnoggrannhet att kärnor är fast förankrade och till sitt läge noga styrda i formen i såväl x-, y- som z-riktning.

Att tänka på är att en sandkärna lagd i flytande järn påverkas av en uppåtriktad kraft. Densitetsförhållanden järn/sand är ungefär detsamma som densitetsförhållanden vatten/kork.

För förankring av kärnor i en form används kärnanvisare. Finns flera anvisare på samma sida av en kärna kan man specialisera anvisarna för olika styrande uppgifter (se den undre av de två bilderna nedan).

Utformning av kärnanvisare. Mellan kärnanvisare och kärnanvisning i formen skall finnas utrymme för black och spel. Under kärnan bör finnas rum för eventuellt nedfallande formmassa.

 

Utformning av kärnanvisare. Genom ett arrangemang enligt bilden erhålls god styrning av kärnan i både höjd- och sidled.

 

Om de naturliga öppningarna i gjutstycket inte räcker till för de kärnanvisare som fordras är en möjlighet att ta upp extra öppningar i godset. Hänsyn till detta måste tas redan på konstruktionsstadiet.
Öppningarna kan pluggas igen med plåtbrickor efter det att hålen bearbetats. En sådan bricka är före islagningen svagt buktig och dess skarpa kant skär in och tätar mot ett förberett säte (bilden). Detta förfarande används bland annat för motorblock. Ett alternativ till en bricka i hålet är att en plåt täckande hålet skruvas fast i gjutgodset.

Hål har tagits upp i godset för att fullgod styrning och förankring av kärna i formen skall erhållas.

3293