I samband med råsandsformning talar man ofta om formhårdhet. Generellt gäller att formväggen ska ha en lämplig hårdhet för det aktuellta gjutgodset.

Vidare gäller att formhårdheten bör vara likvärdigt fördelad i hela formen. Några fördelar med jämnt fördelad hårdhet är följande:

 • Bättre dimensionsnoggrannhet hos gjutgodset.

 • Bättre konturskärpa och ytjämnhet hos gjutgodset.

 • Mindre risk för inre och yttre sugningar i godset.

 • Mindre risk för inträngningsdefekter.

 • Mindre risk för att erosionsskador uppstår under avgjutningen och då speciellt i och vid ingjutssystemet. Erosion medför i sin tur att gjutgodset kommer att innehålla sandinneslutningar, som bland annat försämrar gjutgodsets bearbetningsegenskaper.

Några problem som kan uppstå vid hård form är följande:

 • Modelldragningsproblem. Vid återfjädring av formmassan efter avslutad pressning kan sprickbildningstendens uppstå mellan skikt i formmassan, som ligger vinkelrätt mot pressriktningen. Vid modelldragningen förvärras skadorna i formen.

 • Ökad risk för att så kallade skuggade partier uppstår hos formen i trånga och djupa försänkningar hos modellen. I dessa partier erhålls en lägre tätpackning och formhårdhet med risk för inträngningsdefekter hos gjutgodset.

 • Större värmebortledning genom formväggen genom ökad tätpackning, vilket kan medföra olämplig ytstruktur hos godset.

 • Ökad risk för skollbildning.

 • Ökat modellslitage.

 • Större risk för explosionsinträngningsdefekter.

1492