8.3.6 Kompaktering genom luftström/pressning

En vanlig formningsmetod är den så kallade Seiatsu-metoden. Detta är den mest använda flaskformningsmetoden i Skandinavien. År 2014 fanns cirka 550 HWS-anläggningar i drift över hela världen.

Formmaskin arbetande med Seiatsu-metoden (Xylem).

HW -Seiatsu-metoden baseras på att formningen görs i två steg efter det att flaskhalvan fyllts med formmassa. Metoden är speciellt lämplig för medelstora flaskformar med stora ”hängbullar”, det vill säga stora löst hängande partier i formen. Denna typ av formar är normalt de svåraste att åstadkomma med råsandsformning.

Beskrivning av Seiatsuprocessen.

A:  Formflaska och fyllram har fyllts med formmassa.
B:  Behållaren för formmassa skjuts in under transportbandet för formmassa och fylls. Samtidigt förs presshuvudet in över formflaskan. Maskinbordet lyfter och pressar brättet med formflaska och fyllram mot presshuvudet så att ett hermetiskt slutet utrymme erhålls. Sedan öppnas luftflödesventilen. Ett luftflöde strömmar genom formmassan från formens baksida och evakueras genom ventiler i brättplåten (HWS).
C: Formen erhåller sin slutgiltiga hållfasthet genom pressning ovanifrån med en plan pressplatta, en vattenkudde eller som på bilden en flerstämpelpress.
D: Under kompakteringsprocessen fylls behållaren för formmassa på nytt. Form och modell delas genom sänkning av maskinbordet. Därefter går behållaren för formmassa och presshuvudet tillbaka till sina utgångspositioner.

 

När luftströmmen passerar genom formmassan i riktning mot modellen, ger luftströmmen en nedåtriktad kraft på sandkornen. Formmassan följer med luftströmmen ner i lågt liggande delar av modellen. Kompakteringen ökar i flödesriktningen. Den största kompakteringen erhålls i området nära modellen. Detta visas i bilden nedan. Utgångsläget visas i bilden till vänster. I en form har lagts in färgade skikt med ett inbördes avstånd från varandra på 35 mm. Genom luftflödet vid formning reduceras avståndet mellan skikten till 20 mm nära brättplåten och i formens övre del till 30 mm. Genom den efterföljande pressningen erhålls en enhetlig kompaktering av hela formen.

Kompaktering av en råsandsformmassa vid Seiatsu-metoden (HWS).

Ett exempel på gjutform där fördelarna med Seiatsu-metoden utnyttjas visas i bilden på gjutformen nedan. Diametern på formhåligheten är cirka 400 mm. Tjockleken på flänsarna som ska gjutas är 2,5 mm. Tidigare tillverkades denna komponent med användning av sandkärnor.

Genom att formarna har en hög och jämn hårdhet ger Seiatsu-metoden en god dimensionsnoggrannhet. Formar som tillverkas med Seiatsu-metoden är betydligt hårdare än formar tillverkade med skak-pressteknik. Den jämna formhårdheten kan i vissa fall möjliggöra att en kärna kan elimineras. Dessutom uppger maskintillverkaren att mindre släppningsvinklar kan användas än vid exempelvis tidigare skak-press-formmaskiner. Därigenom kan uppnås en lägre vikt och mindre behov av skärande bearbetning.

Gjutform tillverkad med Seiatsu-metoden. Innan man övergick till denna formtillverkningsmetod var man tvungen att använda sandkärnor för formgivning av flänsarna, tjocklek 2,5 mm.

 

3595