8.3.7 Kompaktering genom skjut och press

Tekniken att använda skjut och press används bland annat vid Disamatic-metoden. Denna metod skiljer sig radikalt från övriga beskrivna formningsmetoder genom att formningen sker utan användning av formflaska. Denna teknik kallas bullformning.

Under 1960- och 1970-talen utvecklades flera typer av högproduktiva automatiska bullformningsmaskiner. Ett stort antal installerades i de svenska gjuterierna. De vanligaste maskintyperna var Disamatic, Hunter och Matchblowmatic. Den i dagens gjuterier dominerande typen av bullformningsautomater är Disamatic. Den beskrivs i det följande.

Disamatic är en dansk konstruktion som tillverkas av Dansk Industri Syndikat A/S (DISA). När den kom fram på 1960-talet representerade den ett radikalt nytänkande i fråga om formtillverkning i råsand. En väsentlig skillnad gentemot konventionella maskiner är att formningen sker med vertikal part.

Vid Disamatic blåses formmassa med tryckluft uppifrån in i ett rektangulärt formrum, som i ett led begränsas av två modellbrätten av gjutjärn eller stål. Det främre är placerat på en vridbar arm och kan svängas undan. Det andra är placerat på maskinens presscylinder.

En viss förkomprimering erhålls redan vid blåsningen, men den egentliga tätpackningen av formmassan åstadkoms vid den efterföljande pressningen. Presstrycket är i storleksordningen 800 – 1200 kPa. Vid pressningen erhålls formar (bullar) med formrumskontur på båda sidorna.

Arbetsgången i en Disamatic-maskin

A: Påfyllning av formmassa. De båda modellbrätten bildar tillsammans med formmassabehållarens botten en låda, i vilken formmassan inblåses.
B: Pressning. Den hydrauliska cylindern skjuter det högra modellbrättet mot det vänstra och en komprimering erhålls av formmassan.
C: Modelldragning I. Under vibration rör sig det högra modellbrättet sakta från den erhållna sandbullen och därefter vrids armen med modellbrättet uppåt för att lämna plats åt den färdiga bullen.
D: Utskjutning av bullen från blåsstationen. Den hydrauliska kolven sätter sig i rörelse och skjuter bullen sakta framåt, så att den kommer i kontakt med raden av tidigare tillverkade bullar. Kolven fortsätter att röra sig till hela raden av bullar har skjutits ett steg framåt.
E: Modelldragning II. Under vibration rör sig den hydrauliska kolven sakta tillbaka, varigenom den andra modellplattan frigörs från sandbullen.
F: Maskinen i utgångsläge för ny formningscykel. Modellplatta nr 1 har vridits ner och skjuts fram till utgångsläget och den hydrauliska cylindern har också stannat med modellplatta 2 i utgångsläge.

 

Kärnsättning kan ske för hand eller med fixtur. I intervallet, när formrummet slutits för blåsning, svänger kärnfixturen in och trycker fast kärnorna i sina lägen på den just utskjutna formen.

Kärnsättning i en Disamatic-maskin.

A: Kärnor placerade i kärnfixtur.
B: Kärnfixturen förs in i maskinen.
C: Kärnfixturen förs mot formen.
D: Kärnfixturen har lämnat kärnorna.
E: Kärnfixtur i utgångsläge.

 

Bullarna skjuts ut på en bana som har en längd av 11 meter eller mer. Banan måste vara rätlinjig.

Disamatic formingsline.

Disamaticmaskinen är en mycket produktiv maskin. Vid kärnlöst gods kan man komma ner i cykeltider på cirka 10 sekunder. Maskinen kan förses med utrustning för automatisk kärniläggning. Förses den med automatisk avgjutning  kan den arbeta helt automatiskt.

Följande film visas en Disamaticmaskin i arbete:

3596