8.5.1 Blandare för självstelnande massor

För blandning av självstelnande massor används idag nästan uteslutande kontinuerliga blandare. Till skillnad från satsblandare, där blandningsvolymen eller satsstorleken har en övre begränsning, föreligger det ingen sådan begränsning vid kontinuerliga blandare.

De kemiska bindemedlen är förhållandevis dyra. Det är därför viktigt att bindemedlet utnyttjas effektivt. Det kräver att blandaren har en god blandningseffektiviteten.
För att uppnå detta är dagens moderna blandare försedda med system för processtyrning samt givare för on-line-mätning av bindemedelsmängd och sandtemperatur. Blandarens övriga egenskaper, såsom flexibilitet, driftsprestanda, underhållsbehov samt tillgänglighet för service och underhåll, är också av betydelse för formningskostnaderna.

Kontinuerliga blandare är ofta uppbyggda som skruvblandare med ett blandartråg I trågets längdriktning ligger en skruv. Den består i allmänhet av en axel på vilken ett flertal paddlar är fastsatta (se bilder nedan). Från att i början av sin utveckling ha haft en långsam skruvrörelse har de utvecklats mot att ha en mycket snabb skruvrörelse.

Kontinuerlig skruvblandare (Omega Foundry Machinery Ltd). I bilden till höger visas blandartråget.

Ofta kan rotationshastigheten varieras. Blandare med rotationshastigheter upp till 1 400 varv per minut finns på marknaden. Sanden får falla fritt från en sandficka ner i blandningstråget. Skruven transporterar sanden längs tråget, där först härdare och något senare bindemedel sprutas in med högt tryck. Pumparna är speciella förträngningspumpar av kugghjulstyp, vars flödeshastighet kan regleras mycket noggrant. Med speciella pumpar uppnås hög doseringsnoggrannhet även för mycket varierande viskositet hos vätskorna. Det är viktigt att ”rätt” mängd härdare och bindemedel tillsätts. För stor mängd försämrar både ekonomi och arbetsmiljö. För liten mängd ger otillräcklig hållfasthet hos formmassan. Tillsatsmängderna av bindemedel och härdare doseras med hänsyn till bland annat temperaturen.

För att öka nötningsmotståndet hos paddlarna på skruven är arbetsytorna ofta förstärkta med en hård legering, som svetsas eller löds fast. Skruvens rotationshastighet är i allmänhet 500 - 1 400 varv/minut. Blandartrågets längd/diameterförhållande ligger normalt mellan 4:1 och 15:1. Kapaciteten hos denna typ av blandare är för de mindre storlekarna 3 - 7 ton massa per timma och för de större 50 - 90 ton per timma.

När blandaren startas börjar först blandningsskruven och pumparna att arbeta. Därefter öppnas – på signal från operatören – det pneumatiskt styrda sandspjället. Sanden faller ner i blandartråget med en i förväg inställd, konstant flödeshastighet. Med hjälp av tidreläer öppnas sedan ventilerna för injektion av härdare och något senare bindemedel. Vid avstängning av blandaren fortlöper detta i omvänd ordningsföljd. På cirka 3 - 5 sekunder är blandartråget tömt på massa. Så länge som blandarens huvudströmbrytare är tillslagen, cirkuleras härdare och bindemedel i rörsystemet. Därmed uppnås en momentan och jämn tillsats när nästa blandningscykel startas.

3612