Skalformningsmetoden utvecklades och patenterades i Tyskland under andra världskriget. Metoden benämns även Croningprocessen efter metodens uppfinnare Johannes Croning.

Skalformning används för tillverkning av både formar och kärnor. Främst används den för serieframställning av gods i gjutjärn och stållegeringar. Som formmassa används hartsklädd sand. I det följande beskrivs skalformningsmetoden för tillverkning av formar. Tekniken använd för tillverkning av kärnor beskrivs i avsnitt - länk

Fördelar med skalformningsmetoden är bland annat:

  • Hårda och fasta formar.

  • Gods med god måttnoggrannhet erhålls. Speciellt gäller detta för mått bildade i en formhalva.

  • Gods med god ytjämnhet erhålls.

  • Tunnväggigt gjutgods, till exempel kylflänsar, kan framställas..

  • Komplicerade kärnsystem kan framställas.

Metoden används främst för järn- och stålgjutgods i långa serier. Vid gjutning av aluminiumlegeringar är metoden normalt inte konkurrenskraftig. Störst användning har metoden för stålgjutgods. Bilden  nedan visar ett malsegmentet där skalformningsmetodens möjligheter att gjuta tunna flänsar på stålgjutgods har utnyttjats.

Malsegment för pappersmassaframställning. Material: Speciallegerat karbidstål. Godsvikt 18,7 kg (Valmet AB, Refiner Segments Hagfors).

Begränsningsfaktorer för skalformningsmetoden är ofta seriestorlek och godsvikt. Eftersom kostnaden för modellutrustningen är tämligen hög, krävs relativt stora serier för att metoden skall vara ekonomiskt motiverad.

Detaljstorleken spelar då en avgörande roll. Generellt kan sägas att vid godsvikter omkring 40 – 50 kilo kan lönsamhet uppnås redan vid 100 detaljer per år, medan det vid lätta konstruktioner med godsvikter i området från 100 gram till ett kilo krävs serier på 500 detaljer per år. Vid godsvikter omkring 10 kilo, vilket är den för metoden vanliga genomsnittsvikten, krävs serier om minst 200 – 300 detaljer per år. De angivna gränserna är relativt osäkra.

Den tunna skalformens förmåga att motstå statiskt och dynamiskt tryck vid höga temperaturer begränsar godsvikten uppåt. Normalt är den största godsvikten vid gjutning av järn- och stålgjutgods ungeför 250 kilo.

Mer information om skalformning finns på nedanstående hemsida:
http://thelibraryofmanufacturing.com/shell_mold_casting.html

1502