Sander som används i gjuterier måste uppfylla högt ställda krav. Viktiga egenskaper är bland annat kornform, kornstorleksfördelning, medelkornstorlek, kornkoncentrationsgrad, slamhalt och sintringstemperatur.

Kornform

Vid provning av sander bestäms bland annat kornformen. Denna kan vara rund, kantrund eller kantig. Sander som hämtas i naturliga sandfyndigheter har normalt runda eller kantrunda korn. Exempel på sådana sander är de kvartsbaserade. Andra sander som exempelvis olivinsand är krossprodukter och har kantiga och/eller splittriga korn. Ett exempel på sand med sfärisk kornform är de syntetiska sanderna. En rund sfärisk form på kornen kräver också mindre bindemedel enligt tillverkarna vilket är ett plus ur många synpunkter.

 

Kornstorleksfördelning

Genom siktanalys bestäms en sands kornstorleksfördelning. En uppvägd mängd sand får passera genom en siktsats med successivt minskande masköppning. Den siktsats man idag använder för gjuterisander har 11 olika siktar med masköppningar i en geometrisk serie. Den grövsta sikten har masköppningen 2,0 mm och den minsta 0,063 mm. Relationen mellan masköppningarna för närliggande siktar är konstant och lika med roten ur två. Ett exempel på resultat från bestämning av kornstorleksfördelningen hos en sand framgår av bilden nedan. Staplarnas höjd visar mängden av olika fraktioner i sanden.

Resultat från siktanalys av en sand.

 

Medelkornstorlek

I samband med en siktanalys bestäms även medelkornstorleken. Denna definieras som den storlek som sandens samtliga korn skulle ha, om alla vore lika stora och deras sammanlagda yta densamma som de verkliga kornens.

 

Kornkoncentrationsgrad

Siktkurvan (kornfördelningskurvan) ger en bild av hur koncentrerad en sand är. Ett bättre mått på sandens koncentration är kornkoncentrationsgraden. Härmed avses den procentuella sandmängd som ligger inom intervallet 2/3 - 4/3 av mediankornstorleken (se diagrammet ovan).

 

Slamhalt

Med slamhalt menas andelen partiklar i sanden som är mindre än 0,02 mm. Slamhalten i nysand bör vara mindre än 0,02 procent. De flesta nysander som levereras till gjuterierna är numera tvättade så att detta krav uppfylls. Låg slamhalt minskar bindemedelsbehovet och – för de kvartsbaserade sanderna –även silikosrisken.

Vid den tvättning som sandleverantörerna gör försvinner även vissa humusämnen i sanden, som i annat fall kan ge upphov till negativa effekter tillsammans med vissa bindemedelssystem.

 

Sintringstemperatur

Sintringstemperaturen anger vid vilken temperatur sandkornen börjar mjukna och klibba ihop med varandra. När en sand sintrar under pågjutning ger detta upphov till defekter på gjutgodsytan, till exempel inträngningar. Dessa defekter medför extra kostnader i renseriet eller vid bearbetningen.

3404