9.4.3 Resoler (Alkaliska fenolresoler)

Det alkaliska fenolhartset har ett pH-värde på cirka 14. Hartserna som används är syrakatalyserade alkaliska fenol-resoler.

Förutom fenol och formaldehyd innehåller de kaliumhydroxid och/eller natriumhydroxid samt vatten. Fenolerna föreligger i huvudsak som kalium- alternativt natriumfenolater. Endast en mycket liten andel finns som fri fenol.

Sandens temperatur bör vara mellan 15 och 25 ⁰ C.

Bindemedelssystemen finns i tre varianter, självstelnande kallhärdande (Alfa-Set) respektive de 2 gashärdande Beta-Set och Resol/CO2.

För samtliga dessa tre hartser samt de härdare som används vid metoderna gäller att de inte får komma ut till avlopp, vatten, och mark. Därför bör de invallas vid lagring. Se också upp för risken att få kemiska brännskador då pH-värdet är cirka 14.

 

3425