Hot box-metoden används vid tillverkning av kärnor i långa serier. Fördelen med Hot Box är att sanden och bindemedlet kan förblandas och vänta mycket länge utan att någon härdning startar.

Tillverkningen av Hot box-kärnor sker genom att en uppvärmd kärnlåda fylls med hartsbunden sand. Först när sanden kommer i kontakt med den uppvärmda kärnlådan, och värms till 200 – 250 ⁰ C, härdar massan snabbt. Med metoden finns viss risk att tunna partier blir sönderbrända eller att tjockare partier förblir ohärdade.

För att motverka ovanstående problem finns det fyra saker att tänka på.

 • Undvik om möjligt en ojämn värmefördelning.

 • Använd termostatreglerad kärnlådetemperatur.

 • Härdningstemperaturer över 250⁰C bör undvikas.

 • Se till att skjutplattan är vattenkyld.

 

Fördelar

 • Att arbeta med Hot box-metoden kräver ingen speciell skyddsutbildning till skillnad mot vissa andra metoder.                                           

 • Hög hållfasthet.              

 • Det är möjligt att använda upp till 90 procent regenererad sand.

 • Pågjuten sand, som använts för Hot Box-metoden, har ingen större inverkan på bentoniten så länge inblandningen ligger under 60 procent..

 

Nackdelar

 • Personalen behöver jobbar med varma kärnlådor och kärnor.

 • Det är betydande luktgenerering vid kärntillverkning, avgjutning och avsvalning.

 • Med metoden finns viss risk att tunna partier blir sönderbrända eller att tjockare partier förblir ohärdade.

 • Besvärligare rengöring av kärnlådor.

 • Det uppstår gaser vid avgjutning och avsvalning. De problematiska ur arbetsmiljösynpunkt är formaldehyd, furfurylalkohol, fenol och kolmonoxid.

 • Ohärdad sand, det vill säga sand från blåshuvud, har en betydande miljöbelastning.

 • Större kostnader för kärnlådor.

 

Warm box

En snarlik variant av Hot box-metoden kallas för Warm box. Den fungerar i princip på samma sätt men med några skillnader.  Den största är att kärnlådans temperatur endast är 150- 180°C. Det gör att energianvändning är cirka 20 procent lägre jämfört med Hot box. Dessutom är Warm box fri från fenoler och har en väldigt låg halt av fri formaldehyd vilket förstås är en fördel miljömässigt sätt jämfört med Hot box.

 

Lagringsföreskrifter

Vid Hot box-metoden används ett fenolhartsbindemedel. Vanligtvis uppgår halten bindemedel till 1,5 – 2 procent räknat på sandmängden.Lagringstiden för detta bindemedel är tre till sex månader beroende på typ. Lagringstemperatur är 10 till 30 grader. Vid varmare förhållanden påverkas produkternas egenskaper och lagringstiden förkortas. Vidare bör de lagras i slutna kärl.                                           

Massan innehåller också en härdare. Den tillsätts med en mängd av 20 till 30 procent i förhållande till mängden bindemedel. Lagringstiden för härdaren är tolv månader. Den ska förvaras vid 10 till 30 grader.  Vid varmare förhållanden påverkas produkternas egenskaper och lagringstiden förkortas. Vidare bör de lagras i slutna kärl..

Vissa av dessa komponenter är frostkänsliga. Det är också viktigt att känna till att vissa av komponenterna bör lagras fritt från antändningskällor.

 

Utvecklingstrender

Två av tre tillfrågade tillverkare säger sig inte utveckla metoderna då den får allt mindre betydelse. Den tredje tillverkaren jobbar med att minska halten av  fri formaldehyd i hartset samt förbättra hartsets lagringstid.

                                           

3432